วันอังคาร, กรกฎาคม 08, 2551

เกมศีล5-มัลติมีเดีย เณรสิขาพิชิต 5 มาร

วันที่ 04 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ปีที่ 18 ฉบับที่ 6366 ข่าวสดรายวัน

คอลัมน์ สกู๊ปข่าวสด

*สํานักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ร่วมกับมหาวิทยาลัยรังสิต จัดทำเกม "เณรสิขา พิชิต 5 มาร" ตามโครงการสื่อประเภทเกมเนื้อหาส่งเสริมพระพุทธศาสนา สนองพระดำริสมเด็จพระสังฆราช รวมทั้งเฉลิมพระเกียรติในวโรกาส การสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชครบรอบ 19 ปี

บัดนี้ มหาวิทยาลัยรังสิตได้ดำเนินการจัดทำเกมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยคณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมสŒมัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ได้ทูลเกล้าถวายเกม แด่สมเด็จพระสังฆราช เพื่อประทานแก่เด็กและเยาวชน อายุไม่เกิน 18 ปีด้วย

พระครูสังฆสิทธิกร หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เปิดเผยว่า เนื้อหาของเกมนี้ ทางสำนักเลขานุการได้อัญเชิญพระนิพนธ์ เรื่องศีล 5 ของสมเด็จพระสังฆราชมาเป็นเค้าโครงของเกมทั้งหมด โดยมีตัวแสดงในเกมอยู่ 6 คน ได้แก่ เณรสิขา นายปั้ง นายตู่ นายเนี้ยบ นายติ้ง และนายโอ๊ต ซึ่งจะต้องผจญกับ มาร 5 ตน ที่มีลักษณะที่แตกต่างกันไปเมื่อเข้าสิงคน เช่น โหดร้าย ลักขโมย ผิดลูกผิดเมีย พูดจาโกหกหลอกลวง ติดเหล้า เป็นต้น

ส่วนลักษณะของการเล่นเกมนั้น ผู้เล่นจะควบคุมการเล่นทั้งหมดเหมือนกับว่า เป็นเณรสิขา ใช้พลังจิตควบคุมญาติโยมทั้งห้าคนไม่ให้อยู่ใต้การควบคุมจิตใจของมารทั้งห้า ซึ่งแบ่งเป็น 5 ด่าน โดยผู้เล่นต้องเล่นให้ครบผ่านห้าด่านจึงถือว่าชนะเกมทั้งหมด

ด่านแรก เป็นด่านที่นายปั้งถูกมารควบคุมจิตใจคว้าอาวุธเดินเข้าป่าไปล่าสัตว์ทุกชนิด ทำให้เณรสิขา ต้องเข้ามาป้องกันชีวิตสัตว์ไว้

ด่านที่สอง เป็นด่านที่นายตู่ขโมยของในร้านตนเองออกไป เณรสิขาต้องยับยั้งการกระทำครั้งนี้

ด่านที่สาม นายเนี้ยบหลงหญิงสาว จนไม่สนใจลูกเมีย ทำให้เณรสิขา ต้องเข้ามาแก้ไขปัญหาอีกครั้ง


*ด่านที่สี่ มารได้บังคับจิตใจนายติ๊งให้พูดแต่คำโกหก เณรสิขาต้องสร้างมือวิเศษออกมาคอยตะปบคำโกหกไว้ไม่ให้คำโกหกเหล่านั้นลอยไปเข้าหูชาวบ้าน

ด่านที่ห้า นายโอ๊ตนั้นจะต้องเดินทางผ่านซอยเมรัย ซึ่งมีแต่สถานบันเทิง ร้านสุรายาเมา เณรสิขาจะต้องคอยควบคุมให้นายโอ๊ตหลบสิ่งของเหล่านี้ให้ได้

"ทั้งนี้ เมื่อผู้เล่นผ่านครบทั้งห้าด่านก็จะถือว่าเล่นเกมได้จบสมบูรณ์ โดยเกมจะแฝงความสนุก ผสานกับสาระคำสอนของพุทธศาสนา" หัวหน้าฝ่ายศาสนวิเทศ กล่าว

สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ได้จัดทำเกมขึ้น จำนวน 99,999 แผ่น เพื่อแจกจ่ายให้แก่โรงเรียนทั่วประเทศ รวมทั้งจะนำไปแจกย่านศูนย์การค้าสำคัญๆ ตลอดจนเปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้เขียนไปรษณียบัตร "คำอารธนา ศีล 5" ส่งมาที่ตู้ ป.ณ.121 ปทุมธานี 12000 เพื่อรับเกมในชุดแรกจำนวน 4,919 แผ่น

สามารถส่งมาได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 พฤษภาคม 2551 จากนั้น บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด จะจัดส่งเกมให้ถึงบ้านของผู้ส่งไปรษณียบัตรเข้ามาต่อไป

ขณะเดียวกัน นายอาทิตย์ อุไรรัตน์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มอบต้นฉบับเกมเณรสิขา พิชิต 5 มาร พร้อมงบประมาณสนับสนุน จำนวน 200,000 บาท ให้แก่สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้ดำเนินการจัดทำสำเนาเกม แจกให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

นายอาทิตย์ กล่าวว่า ในนามมหาวิทยาลัยรังสิต ได้มอบต้นฉบับเกม เณรสิขา พิชิต 5 มาร ให้แก่ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เพื่อให้ดำเนินการจัดทำสำเนา แจกให้แก่สถาบันการศึกษาทั่วประเทศ สอนแนวพระดำริสมเด็จพระสังฆราช ที่ทรงอยากให้ เด็กและเยาวชน ได้เรียนรู้ธรรมะอย่างง่าย และเป็นสื่อที่มีความทันสมัย สามารถจูงใจให้เข้าถึงศีล 5 มากขึ้น


*อย่างไรก็ตาม รู้สึกภูมิใจที่นักศึกษาของมหาวิทยา ลัยรังสิต ได้เป็นผู้ผลิตเกมดังกล่าวขึ้น ซึ่งจะทำให้เด็กกลุ่มนี้ ได้ซึมซับหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนา ตลอดจนได้ฝึกทักษะตามหลักวิชาที่ได้เรียนมาด้วย

"ผมหวังว่า เกมดังกล่าวจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ แก่เด็ก และเยาวชน ให้ลดความรุนแรง ส่งเสริมให้รู้หลักของศีลธรรม อย่างง่ายๆ โดยเฉพาะหลักของศีล 5 ที่เป็นพื้นฐานในการปฏิบัติตน เป็นชาวพุทธที่ดี และที่สำคัญ อยากให้ผู้ผลิตเกมได้คำนึงถึงเด็ก เยาวชน อย่าเน้นทำเกมที่มีแต่ความรุนแรง ทำลายล้าง และมีแต่อุบายที่ฉ้อฉล ที่จะส่งผลต่อเด็กในอนาคต" อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิตกล่าว

ด้านอาจารย์สุทธิ สุทธิประการ อาจารย์ประจำสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย คณะเทคโนโล ยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงความเป็นมาของการสร้างเกม "เณรสิขา พิชิต 5 มาร" ว่า ตนและอาจารย์สุธีร์ ธนรัช รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะศิลปะและการออกแบบ ได้มีโอกาสพูดคุยกับทางสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช ถึงวโรกาสปีมหามงคลที่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราช ครบ 19 ปี ในวันที่ 21 เมษายน 2551 ทางสำนักอยากให้สร้างเกมส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยนำคำสอนทางศาสนามาไว้ในเกมให้เยาวชนได้ซึมซับ

ตนจึงนำเรื่องดังกล่าวมาปรึกษากับคณบดีและหัวหน้าสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ทางคณะจึงให้การสนับสนุนและผลักดันให้นักศึกษาที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างเกมดังกล่าว โดยมีการแบ่งหน้าที่รับผิดชอบตามความถนัดของนักศึกษาแต่ละคน เช่น การเขียนบท เขียนโปรแกรม กราฟิก เป็นต้น

นายธเนศวร ธรรมลงกรต นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย คณะเทคโนโล ยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยรังสิต ตัวแทนนักศึกษาที่ร่วมสร้างเกม กล่าวว่า เกม "เณรสิขาพิชิต 5 มาร" เป็นเกมที่แฝงคำสอนทางพระพุทธศาสนา เรื่อง "ศีล 5" ที่ต้องการให้ผู้เล่นได้รับความสนุกสนานและได้แง่คิดคำสอนทางพระพุทธศาสนาด้วย ซึ่งเกมดังกล่าวเป็นเกมเกี่ยวกับเณรที่มีนามว่า สิขา ที่ต้องมาปราบมาร 5 ตน ที่หลุดหนีออกมาจากนรกเข้ามาสิงอยู่ในญาติโยมของเณรสิขา

มารที่ว่าเกี่ยวกับศีล 5 ประกอบด้วย 1.มารที่ชอบฆ่าสัตว์ 2.มารหัวขโมย 3.มารที่มากด้วยตัณหา 4.มารที่ชอบพูดโกหก และ 5.มารที่ติดเหล้า ติดยาเสพติดให้โทษ เณรสิขาจะต้องใช้พลังจิตที่ได้จากการฝึกสมาธิมาแต่กำเนิด ต่อสู้ขัดขวางเหล่ามารที่สิงอยู่ในญาติโยมทั้ง 5 ให้กลับมามีชีวิตเป็นปกติสุขอย่างเดิม โดยเฉพาะศีลข้อ 5 ที่ว่าด้วยการละเว้นการดื่มน้ำเมาที่ทำสำเร็จแล้ว และกำลังเปิดให้โปรแกรมที่ http://www.rsu.ac.th ซึ่งพวกเราได้ผลิตและปรับปรุงให้เสร็จสมบูรณ์ครบทั้ง 5 ศีลแล้ว

"ผมและเพื่อนในสาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมส์มัลติมีเดีย ประมาณ 10 คน เห็นว่าเป็นโครงการน่าสนใจมาก พวกเราเรียนมาทางด้านการสร้างเกมโดยตรง จึงอยากมีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์เกมที่ดีและมีประโยชน์ให้แก่เยาวชน และรู้สึกภูมิใจมากที่เกมนี้จะได้ถวายสมเด็จพระสังฆราช ในวโรกาสปีมหามงคลดังกล่าว ซึ่งพวกเราทุกคนใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนและช่วงวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ในการสร้างเกม" นายธเนศวร กล่าวเสริม

สำหรับผู้ที่สนใจเกม "เณรสิขา พิชิต 5 มาร" สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศวิหาร โทร.0-2281-2831-3

หน้า 30

ไม่มีความคิดเห็น: